Membership Terms

I agree to treat everyone in the Albanian American Cultural Center—regardless of their race, religion, national origin, ethnicity, disability, sex, gender identity, sexual orientation, or age—with respect, and without judgment or bias.


Pajtohem t’i trajtoj të gjithë në Qendrën Kulturore Shqiptare – pavarësisht nga: raca, feja, kombësia, përkatësia etnike, aftësia e kufizuar, gjinia, identiteti gjinor, orientimi seksual, ose mosha – me respekt, pa paragjykim ose anshmëri.