Kur ju bashkoheni me Qëndrën Kulturore Shqiptare Amerikane, ju bëhëni pjesë e familjes tonë. Si anëtar, ju po mbështesni misionin tonë i cili është të promovojë, kujtojë dhe të tregojë respekt për trashëgiminë tonë Shqiptare dhe shtëpinë tonë adoptuese, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kultivoni kreativitetin dhe suportin e arteve në komunitetin tonë nëpërmjet edukimit, inovacionit dhe bashkëpunimit.
Në kthim, Qëndra Kulturore Shqiptare Amerikane është përkushtuar që t’ju shpërblejë ju me përfitime të vlefshme.
Si anëtar ju merrni: privilegje votimi dhe akses në programet tona të jashtëzakonshme.

kushtet e anëtarësimit
Pajtohem t’i trajtoj të gjithë në Qendrën Kulturore Shqiptare – pavarësisht nga: raca, feja, kombësia, përkatësia etnike, aftësia e kufizuar, gjinia, identiteti gjinor, orientimi seksual, ose mosha – me respekt, pa paragjykim ose anshmëri.

Qëndra Kulturore Shqiptare Amerikane 

Title Address Description Directions
Qëndra Kulturore Shqiptare Amerikane
1606 S Interstate 35E #110, Carrollton, TX 75006, USA

1606 I-35E, Suite 110
Carrollton, TX 75006 
service@aacctexas.com

Directions

Plotësoni Formularin e Regjistrimit më Poshtë